Presaďte si svoje práva

s kvalifikovanou pomocou

Phone

+421 907 366 585, +421 908 280 213

V zmysle zák. o advokácii č. 586/2003 Z.z. advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok. Advokát popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne a iné poplatky, cestovné, telekomunikačné výdavky, výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom (zmluvná odmena); ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi tarifná odmena v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č.655/2004 Z. z. z 10. novembra 2004 o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

V zmysle vyhlášky MS SR sa zmluvná odmena sa určuje nasledovne.

 • podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena)
 • paušálnou sumou (paušálna odmena)
 • podielom na hodnote veci (podielová odmena)
 • tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny

Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované..

Spôsoby odmeny

 • Hodinová odmena

  Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby. Advokát pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu vykonanej práce.

 • Paušálna odmena

  Paušálna odmena sa môže dohodnúť buď za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období (resp. na neurčitý čas) alebo za úplné vybavenie veci (súboru vecí).

 • Podielová odmena

  Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, ak je výsledok tohto konania podľa okolností prípadu veľmi neistý a advokát o tom klienta poučil. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

 • Tarifná odmena

  Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.