Presaďte si svoje práva

s kvalifikovanou pomocou

Phone

+421 907 366 585, +421 908 280 213

JUDr. Peter Krafčík – advokát

JUDr. Peter Krafčík získal právnické vzdelanie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, udelením akademického titulu magister práv v roku 2007. V roku 2009 po obhajobe rigoróznej práce a zložení rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mu bol udelený akademický titul doktor práv.

Počas štúdia v rokoch 2006 a 2007 absolvoval ako študent dobrovoľnú prax v Advokátskej kancelárii JUDr. Miroslav Katunský, JUDr. Milan Kuzma a spol., v Košiciach, v ktorej po absolvovaní štúdia v rokoch 2007 až 2010 pracoval ako advokátsky koncipient a získal odbornú prax pre výkon advokátskeho povolania. Po absolvovaní odbornej praxe a odborných seminárov Slovenskej advokátskej komory v roku 2010 zložil advokátsku skúšku a od 1. mája 2011 je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory a vykonáva advokáciu.

Advokátska kancelária JUDr. Peter Krafčík poskytuje komplexné právne služby najmä v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného, rodinného a správneho práva, ale i v oblasti trestného práva. V súčasnosti Advokátska kancelária JUDr. Peter Krafčík sídli v kancelárii v Michalovciach a ďalej pôsobí i na pracovisku – v kancelárii v Košiciach, a dokáže tak flexibilne ponúknuť právne služby podľa potrieb klienta.

Advokátska kancelária JUDr. Peter Krafčík naďalej spolupracuje s Advokátskou kanceláriou JUDr. Miroslav Katunský, JUDr. Milan Kuzma a spol. pri poskytovaní právnych služieb klientom.

PhDr. Marek Fedor

Spolupracujúci poradca pre oblasť účtovníctva a daní